Welcome to Bảo hiểm24h
Bảo Hiểm 24HBảo Hiểm 24HBảo Hiểm 24H

Bảng giá

Pricing

Chúng tôi offer giá tốt nhất cho bạn

Định giá là quá trình doanh nghiệp ấn định giá bán sản phẩm và dịch vụ của mình và có thể là một phần trong kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp.

Tháng
Năm Tiết kiệm 20%

New Business

1-4 Nhân viên
99K
Cộng với Kiểm tra nhân sự chuyên sâu một lần cho:
500k

Growing Business

20-39 Nhân viên
299K
Cộng với Kiểm tra nhân sự chuyên sâu một lần cho:
1000k

Large Business

Không giới hạn
399K
Cộng với Kiểm tra nhân sự chuyên sâu một lần cho:
1500K

New Business

10-14 Employees
$399
Plus One-Time Bambee In-Depth HR Audit For:
$500

Growing Business

30-40 Employees
$599
Plus One-Time Bambee In-Depth HR Audit For:
$2500

Large Business

Unlimited Employees
$699
Plus One-Time Bambee In-Depth HR Audit For:
$3500